top of page

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Päivitetty 28.12.2020

​1. Rekisterinpitäjä

​​Jututus Oy

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Ruuska

Tammelan puistokatu 22
33100 Tampere

p. 040 7404649
minna.ruuska@jututus.com

3. Rekisterin nimi

Henkilöstöhallinnon rekisteri

​4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tähän rekisteriin kerätään henkilöiden itsensä ja heidän omaistensa kertomia tietoja heidän suostumuksellaan ja pyynnöstään. Tietojen keruun tarkoituksena on tarjota muisteluterapialle alusta, josta henkilöt voivat omaistensa ja avustajiensa kanssa nähdä omat tietonsa muistelua varten.

 

5. Rekisterin tietosisältö

  • Henkilön yksilöintitiedot: valokuva, etunimi, syntymäpaikka, käydyt koulut, asuinpaikat jne. Tietojen perusteella henkilöitä ei pystytä suoranaisesti tunnistamaan.

  • Muut henkilön mainitsemat, henkilöhistoriaan liittyvät tiedot

​6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • Rekisteröidyiltä itseltään

  • Rekisteröityjen omaisilta tai hoitajilta rekisteröidyn läsnä ollessa

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta mihinkään.​

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja ei säilytetä manuaalisesti.

​Digitaalisesti käsiteltävät tiedot on suojattu salasanojen taakse ja käsittelyoikeus on henkilöiden itsensä lisäksi Jututus Oy:n työntekijöillä sekä jututtajiksi nimetyillä hoito- ym. henkilöillä, joiden tehtävä on tallentaa ja henkilön itsensä kanssa tarkastella niitä.

Asiakkaan sovellukseen lisäämää aineistoa ei käytetä muuhun kuin asiakkaan valitsemaan tarkoitukseen. Aineisto tuhotaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun sopimus sovelluksen käytöstä on päättynyt.

 

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyyntö omien tietojen osalta osoitetaan kirjallisesti vapaamuotoisella pyynnöllä rekisterin yhteyshenkilölle. ​

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

​Mikäli henkilörekisterissä on virheellinen tieto, rekisteröidyllä on oikeus pyytää tiedon korjaamista oikeaksi. Tällöin korjaamispyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.

​12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia, etämyyntiä, markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten.

bottom of page